Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden www.cursusmantelzorg.nl

Algemene leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn bij het aankopen en gebruiken van www.cursusmantelzorg.nl geleverd door Zorg Advies Bureau Haaglanden (ZAB) B.V gevestigd te ’s-Gravenhagen, KvK nummer 27260630.

Artikel 1. Definities

1.      Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie ZAB een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een online cursus sluit.

2.      Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de online cursus deelneemt.

3.      Online cursus: www.cursusmantelzorg.nl is een online training met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

4.      Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke omtrent online cursussen van ZAB, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

2.      Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging

1.      Opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van www.cursusmantelzorg.nl aanmelden voor deelname aan een online cursus. Door inschrijving voor een online cursus aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.

2.      Bij aanschaf van de cursus ontvangt opdrachtgever persoonlijke inloggegevens voor de online omgeving die 1 jaar geldig zijn. Bij gebruik van de online cursus aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.

3.      Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en ZAB komen slechts tot stand indien de aanmelding door ZAB aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.

4.      ZAB heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.

5.      Cursist ontvangt inloggegevens waarmee voor de overeengekomen termijn toegang wordt verstrekt tot de omgeving van www.cursusmantelzorg.nl Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht ZAB opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.

Artikel 4. Prijsstelling

1.      Inschrijving vindt plaats door middel van het plaatsen van de bestelling in de webwinkel van ZAB  De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de bestelling in de webwinkel zijn vermeld.

2.      Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. Ingeval van een prijsstijging na aanmelding door Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever het recht om de aanmelding kosteloos te annuleren, de bijbehorende betaling wordt dan gerestitueerd.

3.      Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling

1.      Direct na bestelling van de online cursus op de website volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inloggegevens en wordt de online omgeving, voor de overeengekomen termijn, toegankelijk.

2.      Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of met de omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail of telefonisch te melden aan ZAB.

3.      Indien de klant een particuliere klant is en de online cursus zelf betaalt, heeft de klant het recht op 14 kalenderdagen bedenktijd (herroepingsrecht). Binnen deze termijn heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de particuliere klant in deze periode de overeenkomst wil ontbinden geschiedt dit per e-mail: info@cursusmantelzorg.nl Deze bedenktijd gaat direct in vanaf het moment dat jouw inschrijving door ZAB is bevestigd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1.      ZAB is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een online cursus van ZAB tenzij aan ZAB opzet of grove schuld kan worden verweten.

2.      Indien ZAB op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

3.      Indirecte schade wordt niet vergoed.

4.      Deelname aan een online cursus geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de online cursus.

5.      ZAB heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. ZAB kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan een online cursus. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden ZAB op geen enkele wijze. Trainers en medewerkers van ZAB hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de online cursus. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten in zijn bedrijf.

6.      ZAB zal er alles aan doen om de best mogelijke online cursus te verzorgen. Desalniettemin kan het voorkomen dat bepaalde wijzigingen in de werking van de software nog niet zijn meegenomen in de online cursus. Lay-out, opties en functionaliteiten kunnen hierdoor in de online cursus afwijken van het uiterlijk van de huidige software. ZAB is hiervoor niet aansprakelijk en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

1.      De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de online cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de online cursus worden door ZAB Voorbehouden.

2.      Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZAB. is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

3.      Op het opleidingsmateriaal rust copyright van ZAB.

4.      Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal rust bij de cursist, mits is voldaan aan de financiële verplichtingen.

Artikel 8. Algemene bepalingen

1.      Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen partijen en vervangt iedere andere mededeling, reclameboodschap of advertentie met betrekking tot de online cursus.

2.      In het geval enig onderdeel van deze overeenkomst nietig zou zijn op grond van het strijdig zijn met de wet, zal de onderhavige overeenkomst voor het overige van kracht blijven en zijn de partijen gehouden met elkaar in overleg te treden om het met de wet strijdige onderdeel te vervangen door een nadere afspraak die zoveel mogelijk benadert hetgeen in deze overeenkomst oorspronkelijk werd beoogd.

3.      De taal van deze overeenkomst (Nederlands) is wettelijk bindend in geval van tegenstijdigheden tussen deze Nederlandse versie en eventuele vertalingen.